Menywod yn Mentora 2024

Cyn-fyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd yn cefnogi cyn-fyfyrwragedd Prifysgol Caerdydd

Ymunwch â ni ym mis Mawrth i ddathlu Mis Hanes Menywod yn ein digwyddiad ‘mentora chwim’: Menywod yn Mentora 2024

Rydym wedi llwyddo i ddewis 24 o gyn-fyfyrwyr yn ofalus i ddod yn fenywtoriaid – mentoriaid benywaidd sy'n anelu at eich ysbrydoli a'ch grymuso; y genhedlaeth nesaf o gyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd.  

Bydd menywtoriaid yn cael eu dewis ar ôl proses ymgeisio fer sy'n dangos eich uchelgais, eich ffocws gyrfa a sut rydych chi'n teimlo y byddai mentora o fudd. Eleni gallwch ddangos dewis o hyd at dri mentor yr hoffech chi gael eich paru â nhw yn ddelfrydol.


Dyluniwyd mentora chwim i fod yn effeithiol o ran amser ac effaith. Mae hynny'n golygu mai dim ond o leiaf 2 awr y bydd angen i chi ei ymrwymo ym mis Mawrth.

  

Os ydych chi eisiau datblygu'n broffesiynol a symud ymlaen yn eich gyrfa gwnewch gais erbyn dydd Llun 12 Chwefror am gyfle i fentora.

Dyma eich cyfle i gysylltu â menywod llwyddiannus a medrus ac elwa ar eu profiad a'u harbenigedd gwerthfawr. 


Gallwch ddefnyddio'r cyfle hwn i ddatblygu'ch gyrfa, adeiladu rhwydweithiau, gofyn cwestiynau a chael cipolwg ar ddiwydiant penodol.

Mae'r cynllun mentora menywod hwn i gyn-fyfyrwyr Caerdydd yn gyfle traws-gynhwysol.

Er y gwneir pob ymdrech i baru ymgeiswyr â mentor, ni allwn warantu lle ar y rhaglen.

Cwrdd a'n Mentoriaid

Debbie Clarke (MBA 1996)

Debbie yw Cyfarwyddwr New Clarke Ventures ac mae ganddi bortffolio o rolau Cyfarwyddwr Anweithredol. Mae wedi gweithio ym maes cyllid corfforaethol, gan arbenigo mewn uno a chaffael ar gyfer HSBC, PwC a Moore Stephens ac ar hyn o bryd mae'n gynghorydd bwrdd ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer nifer o sefydliadau.

 

Mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr ei busnes ymgynghori ei hun ers 2017, lle mae hi bellach yn defnyddio bron i 30 mlynedd o brofiad yn cynghori busnesau, entrepreneuriaid a'u byrddau. Ar hyn o bryd, hi hefyd yw Cadeirydd Triathlon Lloegr, Cyfarwyddwr Anweithredol Triathlon Prydain, Cyfarwyddwr Anweithredol Sefydliad y Dyfodol yn y Sefydliad Siartredig ar gyfer Gwarantau a Buddsoddiadau ac Is-Gadeirydd Child’s i Foundation. 

Jacqueline Cheung (MSc 2004)

Cafodd Jacqueline radd meistr mewn Seicoleg Alwedigaethol o Brifysgol Caerdydd a gradd meistr mewn Seicoleg Gymhwysol o Brifysgol Dinas Hong Kong. Ar hyn o bryd hi yw Uwch Gynghorydd Strategaeth Gweithlu yn Llywodraeth Tiriogaeth y Gogledd, Awstralia.


Cyn hynny, bu’n gweithio fel Uwch Gyfarwyddwr a Phennaeth Sefydliad a Datblygu Talent mewn amryw ddiwydiannau gan gynnwys gwasanaethau ariannol, gwasanaethau proffesiynol, manwerthu, eiddo, ac addysg. Mae hi'n hyfforddwr ardystiedig gyda’r Ffederasiwn Hyfforddi Rhyngwladol sy'n arbenigo mewn gosod nodau gyrfa, trawsnewid gyrfaoedd, ysgrifennu CV a sgiliau cyfweld, a menywod mewn arweinyddiaeth. 

Linda Dann CBE (BA 1981)

Linda yw cynghorydd cyfreithiol amddiffyn a diogelwch cenedlaethol Microsoft UK, sy’n cynghori’r busnes ar faterion cyfreithiol a moesegol strategol yn ymwneud â galluoedd cwmwl a chenhadaeth uwch i gefnogi cwsmeriaid y llywodraeth a’r Diwydiant Amddiffyn. 


Cyn ymuno â Microsoft yn 2020, bu Linda mewn swyddi amrywiol yn y Gwasanaeth Sifil, gan gynnwys 15 mlynedd yn Uwch Was Sifil yng Ngweinyddiaeth Amddiffyn y DU. Arweiniodd y tîm cyfreithiol gan roi cyngor ar bob agwedd ar y defnydd o rym yng ngweithrediadau milwrol tramor y DU. Yn dilyn hynny, roedd ganddi rôl bolisi ac roedd yn gyfrifol am ein perthnasoedd amddiffyn â’n partneriaid Ewropeaidd, a chyflawni Brexit ar Amddiffyn. 


Yn 2020 fe’i dyfarnwyd yn Gomander yr Ymerodraeth Brydeinig gan Ei Mawrhydi’r Frenhines am ei chyfraniad i faterion rhyngwladol. Dechreuodd Linda ei gyrfa drwy astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn cymhwyso’n gyfreithiwr. Bu’n gyfreithiwr masnachol mewn cwmni cyfreithiol masnachol mawr yn Llundain cyn symud i’r sector cyhoeddus. 

Jakie Dias (MEd 2000)

Mae Jakie yn Gadeirydd ac Athro Cyswllt yn yr Adran Nyrsio, Coleg Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Sharjah. Gwnaeth hi lansio’r rhaglen Meistr cyntaf mewn Gofal Critigol i Oedolion yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Mae Jakie hefyd yn Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch y DU ac yn Ysgolhaig Anne Marie Schimmel. 


Mae Jakie yn arweinydd ym maes addysg gofal iechyd, a hi oedd Cyfarwyddwr Sefydlu'r Ganolfan Arloesedd mewn Addysg Feddygol - y ganolfan efelychu gyntaf ym Mhacistan ym Mhrifysgol Aga Khan, Pacistan.   

Rose Keffas (MSc 2011)

Mae Rose Keffas yn arbenigwr datblygu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, ac yn arweinydd strategol gyda 15 mlynedd o brofiad ym maes datblygiad economaidd, cymdeithasol a chymunedol. Ar ôl ei MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol o Brifysgol Caerdydd dechreuodd ei gyrfa ym maes Adnoddau Dynol – yn cynghori, datblygu a chynorthwyo’r gwaith o roi gweithdrefnau ar waith, ac ar hyn o bryd mae’n gwasanaethu fel Cynorthwyydd Arbennig ar gyfer Polisïau, Strategaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol i Gynghorydd Arbennig Arlywydd Nigeria ar nodau datblygu cynaliadwy. 


Mae Rose yn Eiriolwr arobryn ar gyfer nodau datblygu cynaliadwy yn Nigeria. Mae Rose yn siaradwr byd-eang ar y 'Nodau Byd-eang', mae hi wedi cael ei gwahodd yn fyd-eang ac yn lleol i rannu gwybodaeth ar Agenda 2030 ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae Rose wedi cael ei henwi ar y rhestrau a ganlyn: y bobl fwyaf dylanwadol o dras Affricanaidd o dan 40 ym maes Llywodraeth (2020), 100 o Fenywod â Gyrfaoedd Blaenllaw (2022) a 50 o fenywod Affricanaidd ym maes datblygu (2023). 

Miguela Gonzalez (MBA 2002)

Miguela yw Pennaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y cwmni biotechnoleg byd-eang Abcam. Mae Miguela yn strategydd diwylliant a chynhwysiant, gyda chefndir mewn cyfathrebu, trawsnewid diwylliannol, rheoli busnes a chyfryngau darlledu. 

 

Mae Miguela bellach yn cydbwyso ei gyrfa ochr yn ochr â PhD newydd yn Ysgol Busnes Caerdydd yn gweithio ar Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru. Mae’n ymddiriedolwr ar fyrddau National Theatre Wales a Shelter Cymru, ac yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. 

 

Cyn hynny bu’n gweithio i’r BBC am 15 mlynedd, a rhoddodd yr ymgynghoriad byd-eang ar waith a arweiniodd at strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 3 blynedd bresennol y darlledwr. Cyn hynny, roedd hi'n newyddiadurwr.

Sitpah Selvaratnam (LLB 1988)

Ar hyn o bryd mae Sitpah yn ymgynghorydd yn Tommy Thomas, Eiriolwyr a Chyfreithwyr. Mae Sitpah hefyd yn gyflafareddwr rhyngwladol ac o 1 Ionawr 2024 bydd yn gymrodeddwr annibynnol amser llawn. 


24 mlynedd yn ôl sefydlodd Sitpah Tommy Thomas ar ôl gweithio fel partner yn un o'r cwmnïau cyfreithiol mwyaf ym Malaysia. Mae ei gyrfa gyfreithiol wedi canolbwyntio ar ansolfedd corfforaethol ac ymgyfreitha ac anghydfodau masnachol. Yn litigator morwrol blaenllaw mae hi wedi cynrychioli nifer o gorfforaethau yn Uchel Lys Malaysia ac ef yw llywydd sefydlu Cymdeithas Ryngwladol Cyfraith Forwrol Maleisia. Yn awdur cyhoeddedig mewn cyfraith forwrol, mae wedi cynrychioli Llywodraeth Malaysia ar faterion cyfraith forol ac wedi bod yn ddylanwadol wrth ddiwygio'r ardal hon o fewn Malaysia.

Hannah Jefferys (MArch 2009)

Hannah yw Cyfarwyddwr Sefydlol Sài Gòn Cider. Ar ôl graddio, bu’n Ddylunydd ac yn Bensaer, ond ochr yn ochr â hyn penderfynodd ddilyn ei hangerdd dros Seidr, gan sefydlu Seidr Sài Gòn yn Fietnam yn 2013. 


Dechreuodd y brand 10 mlynedd yn ôl fel hobi yn y gegin, ac mae bellach yn cael ei wneud ar raddfa fawr a'i allforio i'r DU, Hong Kong a gwledydd eraill.  


Mae Hannah bellach yn gweithio’n amser llawn fel eu Cyfarwyddwr Sefydlol a Gwneuthurwr Seidr, ac yn fam i ddau o blant. Fel prif frand seidr Fietnam, mae Sài Gòn Cider yn cynnig seidr organig arobryn sy’n cael ei wneud yn Fietnam. 

Amanda Cairo (MA 2001)

Amanda yw Cyfarwyddwr Cyfathrebu'r Sefydliad Astudiaethau Cludiant ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley. Mae Amanda wedi treulio ei gyrfa ym maes Cyfathrebu. Ar ôl ei MA mewn Astudiaethau Newyddiaduraeth, bu’n Newyddiadurwr a golygydd newyddion mewn print a radio. Mae hi hefyd wedi treulio amser yn addysgu Saesneg mewn Addysg Uwch. Ar ôl degawd, newidiodd i gyfathrebiadau mewn prifysgol – yn gyntaf ym Mhrifysgol Idaho ac yn awr ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley, lle mae’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu yn y Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth.

Misha Mittal (MSc 2013)

Mae Misha yn Uwch Reolwr yn Expo Dubai Group, menter fyd-eang Expo City Dubai. Gyda dros 14 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o rolau yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, y DU ac India. Yn ei rôl, mae’n arwain y gwaith cynghori dinas i gefnogi arweinwyr dinasoedd a rhanddeiliaid ledled y byd gan roi cyngor ar ddatblygu cynaliadwy. 


Cyn hynny bu’n gweithio gyda’r Adran Bwrdeistrefi a Thrafnidiaeth yn Abu Dhabi ac roedd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Cynghori Technegol ar gyfer prosiectau seilwaith ar draws dinas Abu Dhabi ar gyfer 2030, ynghyd â mentrau strategol eraill ledled y wladwriaeth. Ar hyn o bryd hi yw Arweinydd Cangen Dubai ar gyfer y Rhwydwaith Gohebwyr Cerddedadwyedd Byd-eang ac mae'n aelod o'r pwyllgor gwaith ar Wres a Thrafnidiaeth ar gyfer sefydliad ariannol rhyngwladol. Mae hi'n Weithiwr Economi Gylchol ardystiedig, yn aelod o ISOCARP ac yn aelod o Gyngor Busnes yr Emiradau Arabaidd Unedig ac India. Mae Misha wedi cael ei gwahodd fel siaradwr a rheithgor ar lawer o gynadleddau lleol a rhyngwladol yn y gorffennol ac mae wedi bod ar y rhaglen mentora gyrfa gyda Phrifysgol Caerdydd ers 2021. 

Emma Young (BSc 1996)

Emma yw cyfarwyddwr a sylfaenydd Emma Young Consulting Ltd. A hithau’n gynghorydd cynaliadwyedd annibynnol, mae Emma yn angerddol am bŵer stori i newid y byd. Mae gan Emma fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn, gyda naw ohonynt yn BT Group lle bu’n creu ac yn goruchwylio’r gwaith o gyflawni strategaeth cyfathrebu cynaliadwyedd y rhyngwladol. 


Yn annibynnol ers 2013, mae Emma yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid gan roi cyngor strategol, dylunio a chyflwyno ymgyrchoedd ymgysylltu, a chyflwyno adroddiadau cynaliadwyedd. Yn ei hamser hamdden, mae Emma yn ysgrifennu ffuglen ac mae hi wedi cyhoeddi dwy nofel dan y ffugenw E.L.Williams. Mae Emma yn Gymrawd y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), y Sefydliad Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb Corfforaetholv(ICRS) a'r RSA. Mae hi hefyd yn Aelod Achrededig o'r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR). 

Shaikha Al-Othman (BSc 2008)

Shaikha yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Haus of Care. Ar ôl astudio ar gyfer ei gradd mewn niwrowyddoniaeth, dechreuodd Shaikha ar yrfa ym maes iechyd y cyhoedd. Heddiw, mae’n ymchwilydd ac yn entrepreneur cymdeithasol ym maes systemau iechyd. Ar ôl gweithio ar y cynllun cenedlaethol ar gyfer atal clefydau anrhosglwyddadwy a gordewdra yn Kuwait (gwerth $16m ac wedi’i ariannu gan y llywodraeth), sefydlodd fusnes nid-er-elw creadigol i hybu iechyd. Yna, aeth ymlaen i ariannu nifer o fusnesau bach – rhai cymdeithasol a rhai er-elw. Mae hi'n canolbwyntio ar ymchwilio a chreu systemau clyfar wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer amgylcheddau gofal henoed a gofal cartref gyda ffocws ar deuluoedd a gofal cartref. Mae wedi’i chydnabod gan Weill Cornell a Sefydliad Technoleg Massachusetts ac yn dal i weithio’n agos gyda nhw. 

Julie Fay (BSc 1983)

Ar ôl ei BSc a PhD (O Goleg Imperial Llundain), aeth gyrfa Julie â hi nid i fyd byd academaidd ond i fyd diwydiant – yn gyntaf fel Gwyddonydd Morol yn y diwydiant trydan ac yna gydag Asiantaeth yr Amgylchedd. Yn ystod ei gyrfa, bu Julie yn gweithio fel gwyddonydd ansawdd dŵr, cynllunydd amgylcheddol, rheolwr llifogydd, biolegydd morol ac fel gwyddonydd newid hinsawdd. Defnyddiodd ei chefndir yn y Gwyddorau Bywyd yn y swyddi hyn i ddod yn ddylanwadwr ac eiriolwr dros newid mewn marchnad newydd sy’n dal i ddatblygu ar gyfer technoleg gynaliadwy a gwaith asesu effaith amgylcheddol. 

Sarah Bevan (BScEcon 1989)

Sarah yw pennaeth gwasanaeth gwaith celf a phecynnu GSK ac mae ganddi fwy na 25 mlynedd o brofiad ym maes rheoli cynhyrchu, pecynnu, logisteg a rheoli cadwyni cyflenwi. Mae hi wedi gweithio ar lefel genedlaethol a byd-eang, gan roi prosesau byd-eang newydd ar waith, a gweithio gyda darparwyr amrywiol mewn amgylchedd masnachol, gan gynnwys partneriaid alltraeth. Mae ganddi arbenigedd cryf mewn trawsnewid busnesau a gefnogir gan dechnoleg a modelau gweithredu wedi’u hoptimeiddio gan gynnwys gwasanaethau ar gontract allanol. Mae hi’n angerddol am adeiladu ac arwain timau gan ddefnyddio ei sgiliau hyfforddi a mentora i gefnogi ei thimau i sicrhau perfformiad gweithredol rhagorol, gan gynhyrchu a gweithredu cynlluniau strategol er budd cleifion. 

Philippa Ushio (PgDip 2006)

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr Prosek Partners, mae Philippa yn arwain timau i ddatblygu strategaethau cyfathrebu a chynnal ymgyrchoedd amlddisgyblaethol i ddiogelu a gwella gwerth busnesau. 

  

Drwy gydol ei gyrfa, mae Philippa wedi rhoi cyngor strategol i gleientiaid sy'n wynebu amrywiaeth eang o faterion cymhleth, gan ganolbwyntio'n benodol ar eu heriau cyfathrebu. Mae hi wedi arwain myrdd o raglenni arloesol ledled y byd sydd wedi datblygu amcanion busnes cleientiaid mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan gynnwys gwasanaethau ariannol a thechnoleg ariannol. 

Rashi Sanon Narang (BSc 2003)

Dechreuodd yr entrepreneur Rashi 'Heads Up For Tails', yn 2008. Ers ei sefydlu mae HUFT wedi dod yn brif frand gofal anifeiliaid anwes India gyda 85 o siopau, 50+ o sbas anifeiliaid anwes, presenoldeb cryf ar-lein trwy www.headsupfortails.com ac mae bellach ar flaen y gad mewn marchnad nad oedd wedi'i sefydlu yn India o'r blaen. 


Ynghyd ag adeiladu'r cwmni mae hi hefyd wedi creu Sefydliad Heads Up For Tails, sef cangen elusennol y cwmni, sy’n gweithio i gefnogi anifeiliaid cymunedol (ar y stryd), sydd hyd yma wedi darparu 1.5 miliwn o brydau bwyd a 17,000 o goleri adlewyrchol i gŵn stryd ledled India. 

Simone Lowthe-Thomas (PhD 2003)

Simone yw Cyfarwyddwr Adfer Natur a Newid Hinsawdd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ar ôl ei doethuriaeth treuliodd Simone 10 mlynedd fel Ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd cyn ymuno â’r trydydd sector lle mae wedi treulio ei gyrfa yn gweithio i ffurfio partneriaethau a chynnig datrysiadau cynaliadwy, gan gymhwyso ei chefndir academaidd i brofiadau bywyd pobl a natur. 


Ar ôl treulio sawl blwyddyn yn Severn Wye lle bu’n Brif Weithredwr ymunodd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2022. Yn ogystal â’i hangerdd am bobl a'r amgylchedd, hi yw Cadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac roedd yn un o sylfaenwyr Ynni Cymunedol Cymru. 

Hannah Lang (BA 2003)

Mae Hannah yn Bennaeth Cyfathrebu Corfforaethol yn PPF ac mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu, yn fewnol ac mewn asiantaethau. Mae ganddi brofiad cyffredinol mewn ystod o ddisgyblaethau cyfathrebu gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus defnyddwyr, corfforaethol a rhwng busnesau, rheoli argyfyngau, cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu digidol, cyfathrebu mewnol, rheoli brandiau a dylunio, adrodd corfforaethol a chyfathrebu ynghylch cynaliadwyedd. Gall Hannah eich helpu i ddeall sut i gael effaith yn eich rôl ym mha bynnag faes cyfathrebu/cysylltiadau cyhoeddus y byddwch yn ei ddilyn. Astudiodd Hannah Newyddiaduraeth, Ffilm a Darlledu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gemma Nicholas (BSc 2013)

Gemma yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Busnes The Coca Cola Company. Dechreuodd Gemma ei gyrfa gyntaf ar gynllun graddedigion Marks and Spencer fel Rheolwr Masnachol ar ôl cwblhau lleoliad yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd. Symudodd wedyn i Müller ac yna Coca-Cola lle mae hi wedi symud o fod yn Rheolwr Cyfrif i fod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Busnes o fewn chwe blynedd. Mae Gemma yn gweithio gydag enwau cyfarwydd ac mae ei phrofiad yn y diwydiant yn cynnwys rheoli gwerthiant a marchnata gyda rhai sgiliau arwain allweddol, yn enwedig o ran rheoli rhanddeiliaid a dylanwadu arnynt. 

Eleanor Wheeler (BSc 2009, MSc 2010)

Mae Eleanor yn Cyfarwyddwr Oncoleg yn The Health Policy Partnership. Dechreuodd ei gyrfa ym maes ymchwil, cyn symud i'r sector elusennol, gan ennill profiad ar draws maes datblygu strategaethau, dylanwad gwleidyddol, a chynnwys cleifion yn y Gymdeithas Sglerosis Ymledol ac Ymchwil Canser y DU. Ar hyn o bryd mae Eleanor yn canolbwyntio'n benodol ar oncoleg gydag arbenigedd mewn datblygu rhwydweithiau byd-eang. Mae ei gwaith ymgynghorol yn dod ag ymchwil ac arbenigwyr at ei gilydd i ffurfio consensws ar y materion sy'n wynebu ein systemau iechyd, y gellir ei ddefnyddio i wneud achos cymhellol dros newid polisïau.   

Joanna Dougherty (BScEcon 2017)

Joanna yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Byd-eang Profiad Cleientiaid yn JLL, cwmni eiddo tirol byd-eang. Mae Joanna wedi treulio ei gyrfa ers gadael Prifysgol Caerdydd mewn rhaglenni profiad cleientiaid a rheoli perthnasoedd â chleientiaid ar gyfer cwmnïau gwasanaethau proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys gweithio ar draws eu cyfrifon mwyaf i roi'r profiad gorau i gleientiaid a defnyddio mewnwelediadau cleientiaid i helpu i lywio penderfyniadau strategol a chefnogi twf busnes. 

Nadine Lock (BA 2001)

Mae Nadine wedi gweithio yn y Trydydd Sector am y deng mlynedd diwethaf fel Rheolwr Adnoddau Dynol, Recriwtio a Gwirfoddoli Gofal Canser Tenovus, ac astudiodd Llenyddiaeth Saesneg. Mae hi wedi treulio ei gyrfa yn gweithio ym maes Adnoddau Dynol a Recriwtio. Mae hi wedi gweithio yn y sector preifat gyda Hays Recruitment, Adecco a Co-operative Bank yn datblygu a chefnogi atebion marchnata a strategaeth recriwtio, datblygiad ymgeiswyr a chleientiaid, a chynllunio busnes. Helpodd Nadine hefyd i sefydlu grŵp budd cymunedol i gefnogi a grymuso teuluoedd, plant a phobl ifanc difreintiedig yng Nghaerdydd. 

Louise Quy (BA 1999)

Ar hyn o bryd mae Louise yn Rheolwr Gyfarwyddwr Chemonics UK lle mae’n manteisio ar fwy nag 20 mlynedd o brofiad ym maes datblygu masnachol a rhyngwladol i gynnig gweledigaeth strategol, arweinyddiaeth, craffter masnachol, a rheolaeth i bencadlys Chemonics yn y DU a’i bortffolio o raglenni rhyngwladol. Cyn ymuno â Chemonics bu Louise yn gweithio i Crown Agents, yn gyntaf fel rhan o dîm trawsnewid ac yn ddiweddarach fel prif swyddog masnachol ac arweinydd cadwyn gyflenwi. Yn y rôl hon, arweiniodd Louise ymateb Crown ar eu cynnig cadwyn gyflenwi COVID-19 a'u hymateb o ran Wcráin.


Roedd Louise yn uwch reolwr yn y cwmni gwasanaethau proffesiynol rhyngwladol PricewaterhouseCoopers yn flaenorol, ac yn rheoli portffolio mawr a oedd yn cwmpasu newid sefydliadol, strategaeth fasnachol a strwythurau llywodraethu, uno, caffael, cyllid corfforaethol, a rheolaethau mewnol. Mae Louise yn angerddol am frwydro yn erbyn newid hinsawdd a thrais yn erbyn menywod, ac yn gwasanaethu fel ymddiriedolwr i WeForest a chadeirydd Luminary Bakery. 

Hayley Still (BA 2006)

Hayley yw Prif Swyddog Gweithredol Byd-eang Hydrogen Group, gan oruchwylio’r busnes ar draws Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, UDA ac Asia a’r Môr Tawel. Ar ôl ymuno â Hydrogen Group fel recriwtiwr graddedig yn 2008, cododd Hayley drwy’r busnes i ddod yn arweinydd uchel ei barch cyn cymryd yr awenau fel Prif Swyddog Gweithredol yn gynnar yn 2022, tra ar gyfnod mamolaeth. 


Mae gan Hayley sylfaen gref o werthoedd, brwdfrydedd ar gyfer gwaith, a ffocws ar flaenoriaethau busnes. Yn 2018 cyflwynodd fodel gweithio hyblyg i’r busnes o’r enw I Own My Time, gan alluogi gweithwyr i ddewis ble a phryd y maent yn gweithio, sy’n rhan graidd o’r busnes heddiw. Yn ei chwe mis cyntaf fel Prif Swyddog Gweithredol, mae Hayley wedi mynd â’r busnes ar daith drawsnewidiol arall i ddod yn fusnes sy’n cael ei arwain gan ddiben, gan helpu gweithwyr i ddeall yr hyn sydd ei angen i ffynnu mewn amgylcheddau sy’n newid yn barhaus a’u galluogi i gyrraedd eu llawn botensial yn bersonol ac yn broffesiynol, lle bynnag y maent ar eu taith gyrfa. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o Brifysgolion Grŵp Russell

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen gofrestredig. Rhif 1136855

Hawlfraint © Prifysgol Caerdydd